מדיניות פרטיות – אתר

חברת די.אנ.די טכניקה בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר של החברה שכתובתו: https://schrammek.co.il/  (להלן: "האתר"), ועל כן, מטרת מדיניות זו הינה להודיע לך כיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידיך – המשתמש באתר (להלן: "המשתמש"), או במידע הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

המידע שלך ומטרות

אנו נאסוף ממך מידע כמפורט להלן, ובכפוף למדיניות זו, רק במידה ותחליט ליצור קשר עם החברה ולהשאיר פרטים באתר. ככל שרק תגלוש באתר מבלי לספק פרטים, לא יאספו ממך מידע כמפורט להלן, למעט מידע הנובע משימוש שאנו עושים ב'קבצי עוגיות' (Cookies).

ככל שתבחר לצור קשר עם החברה דרך האתר, יהא עליך לספק לחברה פרטים בנוגע אליך, לרבות : שם מלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני, פרטים אלו יקראו להלן "המידע".

מובהר, כי חלק מפרטי המידע כאמור לעיל הינם אישיים, וניתן באמצעותם לזהות אדם פרטי, ורק פרטים אלו יהיו כפופים למדיניות זו, ומובהר, כי פרטי מידע לגבי תאגיד, לא יהיו כפופים למדיניות זו.

המידע ייאסף ויישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א – 1981 ותקנותיו, וכל חוק אחר נוסף כפי שיידרש (להלן: "החוק"), וייעשה בו שימוש על פי הוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין.

אינך חייב על-פי חוק למסור לנו את המידע. מסירתו תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בחלק מהתכנים שאנו מציעים באתר, לפגוע באיכות השימוש באתר וכן לפגוע ביכולת ליצור עמך קשר, במידת הצורך.

הנך מאשר ומתחייב, כי כל פרטי המשתמש שתמסור הינם נכונים, מדויקים ושלמים, ויימסרו מרצונך ובהסכמתך. ידוע לך כי הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. הנך מסכים ומאשר, כי החברה תאחסן ותשמור את פרטי המשתמש בהתאם למדיניות פרטיות זו של החברה.

איסוף ושמירת המידע כאמור לעיל נועד כדי (א) לאפשר לך ליצור קשר עם החברה לשם קבלת שירותים מעבר לגלישה בלבד באתר; (ב) ליצירת הקשר עמך כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך, לרבות אימות זהותך ומתן עדכונים נדרשים בהתאם לשירותים שביקשת לקבל; (ג) כדי לאפשר לחברה להתאים את התכנים באתר להעדפותיך; (ד) לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית; (להלן: "המטרות").

במידה ותידרש למסור פרטים נוספים מעבר למידע שמסרת כאמור, יהיה זאת לצורך מימוש המטרות בגינן נאסף המידע כאמור לעיל, ובכפוף לקבלת הסכמתך לכך.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים כדלהלן:

מבלי לגרוע מהשימושים כאמור המפורטים לעיל, החברה תהא רשאית ועשויה למסור מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי (מצרפי) שאינו אישי ואינו מזהה אותך אישית לצדדים שלישיים, בין היתר על מנת לשפר, להעשיר או לייעל את האתר ושירותים נלווים או קשורים, וכן על מנת להתאים עבורך תכנים הממוקדים לצרכיך והעדפותיך.

קבצי עוגיות ((Cookies

החברה משתמשת בטכנולוגיית 'עוגיות' (Cookies”") לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, ובכלל זה בכדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת התכנים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה- Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת, זכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהתכנים והתכונות באתר. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את הCookies – במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לאתר.

אתרים חיצוניים

בעת השימוש באתר, עשויים להופיע קישורים לעמודים חיצוניים, בדמות פרסומות, באנרים, לינקים וכדומה. ככל שיתאפשר לך לעשות שימוש בקישור לאתרים נוספים, אם תבחר לעשות בהם שימוש ומרגע שימוש זה, תהיה כפוף לתנאי מדיניות הגנת הפרטיות של האתרים ו/או עמודים אלה. מובהר כי בכל מקרה שתבחר להשתמש ו/או להוריד ו/או להתקין אתרים ו/או עמודים חיצוניים שהשימוש באתר התממשק איתם, לחברה אין שליטה על תנאי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ו/או עמודים ו/או אפליקציות חיצוניים ו/או על אופן פעילותם ו/או השלכות השימוש באותם אתרים ו/או עמודים חיצוניים ו/או הסיכונים הנוגעים לשימוש באותם אתרים ו/או עמודים חיצוניים והאחריות המלאה על שימוש באותם אתרים ו/או עמודים חיצוניים הינה עליך. מומלץ לעיין ולקרוא את מדיניות הפרטיות של אתרים אלו לפני תחילת השימוש בהם.

סודיות

כל המידע שיימסר על ידיך ו/או מידע שיתקבל בעקבות שימושך באתר, יישמר בסודיות בהתאם לחוק ובכפוף לחובות ואו דרישות חוקיות החלות על החברה.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא הודעה מוקדמת. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

צור קשר

אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, או שברצונך לעדכן את המידע לגבייך, או לממש כל זכות אחרת על פי חוק אשר ניתנת לך בקשר עם המידע שנאסף ונשמר על ידך אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל:

נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

תאריך עדכון אחרון של מדיניות הפרטיות: 26/07/2023